Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  15.07.2015р. Зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Гуржий Н.А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

13.07.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Ребус Україна"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58А, блок 3

4. Код за ЄДРПОУ

33770879

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

rebus_ukraine@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.07.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№131 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

15.07.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

rebus_ukraine.proemitent.info

в мережі Інтернет

15.07.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.07.2015

припинено повноваження

Член (Голова) Наглядової Ради

Назаров Андрiй Анатолiйович

АЕ 927073
08.12.1997 Днiпропетровський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Публiчне акцiонерне товариство «Ребус Україна» (далi – Товариство) повiдомляє, що з 10.07.2015р. вiдповiдно до ст. 57 ЗУ «Про акцiонернi товариства» без рiшення загальних зборiв припинено повноваження Члена (Голови) Наглядової ради Товариства Назарова Андрiя Анатолiйовича (паспорт АЕ № 927073 виданий 08.12.1997р. Днiпропетровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) за власним бажанням на пiдставi його повiдомлення. Назаров А.А. з моменту останнього обрання перебував на посадi 1 рiк 3 мiсяцi. Назаров А.А. акцiями (часткою) Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть Назарова А.А. на посаду Члена Наглядової Ради нiкого не призначено у вiдповiдностi до пункту 2 ст.55 ЗУ «Про акцiонернi товариства».

10.07.2015

обрано

Голова Наглядової ради

Кузьменко Сергiй Миколайович

АМ 667348
29.05.2002 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової Ради вiд 10.07.2015р. у зв’язку з припиненням повноважень Члена Наглядової Ради Назарова А.А., який був Головою Наглядової Ради, та у вiдповiдностi до пункту 3 ст. 54 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження Голови Наглядової ради буде здiйснювати (обрано) Член Наглядової Ради Кузьменко Сергiй Миколайович (паспорт АМ № 667348, виданий 29.05.2002р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) на строк дiї повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства (до 03.04.2017р.). Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади менеджера з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ «Дом-Iнвест» (з 05.12.2013р. ПАТ «БГП», ПрАТ «ЮК «Правозахист Iнвест». Кузьменко С.М. акцiями (часткою) Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

ProEmitent.INFO